ДОГОВІР 121120-2МБ про надання послуг

м. Донецьк «20» листопада 2012 р.

Даний документ відповідно до Цивільного Кодексу України є офіційною пропозицією (публічною офертою) Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Ассістанс», надалі за текстом – «Виконавець», укласти Договір про надання послуг та консультативної допомоги з питань кредитування, фінансування, страхування тощо, надалі за текстом – «Договір», з будь-якою фізичною або юридичною особою, надалі за текстом – «Замовник», що прийме цю пропозицію на зазначених нижче умовах (акцепт), і містить всі істотні умови, необхідні для надання таких послуг, надалі за текстом – «Послуги» та для укладання й реалізації Договору.

Виконавець, що є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі Генерального директора Клімка Дмитра Миколаєвича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Замовник, з іншої сторони, що надалі разом іменуються – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до цього Договору Виконавець зобов’язується надати Замовнику за плату Послуги, в обсязі та на умовах, визначених цим Договором та індивідуально узгоджених у Заявці про надання послуг (Додаток №1).

1.2 Замовник зобов'язується прийняти та оплатити надані Виконавцем послуги, в поряку передбаченому нормани даного Договору.

1.4.Акцептом, безумовним прийняттям даного Договору (публічної оферти), вважається заповнення Замовником заявки про надання послуг, що є невід’ємною частиною Договору.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Замовник у Представника Виконавця заповнює заявку про надання послуг.

2.2. Виконавець починає дії з надання Послуги лише після отримання належним чином оформленої заявки Замовника.

2.3. Послуги надаються Виконавцем на додатково узгоджених Сторонами умовах та обсязі, що обумовлені формою заявки.

2.4. Строки виконання зобов’язання з надання Виконавцем Послуги є істотною умовою договору й визначаються сторонами безпосередньо окремим пунктом в заявці.

2.5. Послуга надається замовнику в строк, визначений в заявці, але не пізніше 14 робочих днів з моменту акцепту оферти.

2.6.За умови необхідності виконання зобов’язання з надання Виконавцем Послуги у строк інший, ніж узгодження в заявці, сторони укладають Додаткову угоду, що є невід’ємною частиною діючого Договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. Надати Замовнику Послуги в обсязі та у строк, визначений сторонами в заявці.

3.1.2. Забезпечувати якість наданих Послуг відповідно до вимог, які звичайно ставляться до послуг такого роду.

3.1.3. Дотримуватись вимог чинного законодавства України при здійсненні діяльності за цим Договором.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Отримати від Замовника інформацію в межах, необхідних для надання Послуг за цим Договором.

3.2.2. Отримати за надані Послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.

3.2.3. Передати інформацію щодо Замовника та отриманих ним за цим Договором Послуг третім особам, у разі порушення Замовником умов даного Договору.

3.3. Замовник зобов’язаний:

3.3.1. Забезпечити Виконавця інформацією, необхідною для надання Послуг

3.3.2. Оплатити надані Послуги в розмірах і в строк, передбачені цим Договором.

3.3.3. Прийняти від Виконавця результати надання Послуг.

3.3.4. Не передавати, отримані за цим Договором Послуги третім особам.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Вимагати від Виконавця надати весь обсяг Послуг, визначений у заявці про надання послуг (Додаток №1).

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Усі платежі здійснюються в національній валюті України.

4.2. Оплата Послуг за даним Договором здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

4.3. Вартість Послуг, які надаються за цим Договором визначається за домовленістю сторін.

4.4. Загальна вартість послуги сплачується замовником тільки у разі отримання замовленої послуги, визначених в заявці про надання послуг.

4.5. Вартість Послуг, сплачується Замовником протягом п’яти банківських днів з моменту отримання Послуг, у порядку, визначеному підпунктом 4.2. цього Договору відповідно до виставленого Виконавцем рахунку.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

5.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.3. У разі відмови Замовника від отримання наданих Виконавцем послуг в перебіг строку зазначеного в п.2.5. Договору, Замовник зобов’язується терміново письмово повідомити про це Виконавця та відшкодувати останньому усі витрати, фактично понісені останнім при виконанні зобов’язаннь за цим Договором.

5.4. При недотриманні строку оплати Послуг Замовник зобов’язується сплатити Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день такого прострочення.

5.5. Виконавець не несе жодної відповідальності за прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду або моральну шкоду, пов'язані із використанням/невикористаням результатів наданих Послуг.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Договір набуває чинності з моменту заповнення Замовником заявки про надання послуг, що є підтвердженяям погодження сторонами всіх істотних умов за цим договором, і діє до моменту фактичного надання Послуг та проведення повних розрахунків за цим Договором.

7.2. Сторони зобов’язуються не розголошувати інформацію, що стала відома в ході виконання зобов’язань за цим договором та заявлена як конфеденційна, а також не використовувати її інакше, ніж в цілях виконання зобо’язань за цим договором обязуются не разглашать информацию;

7.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання/неналежне виконання є результатом дії непередбачених і невідворотних в даних умовах обставин непереборної сили (форс-мажор), а саме: стихійних лих, воєнних дій, терористичних актів, блокад, інших обставин непереборної сили, а також втручанням органів державної влади, шляхом прийняття нормативних актів і/або дій, які унеможливлюють виконання даного Договору.

8. АДРЕСА ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «АЛЬФА-АССІСТАНС»
83054, Донецька область, м. Донецьк, Київський район,
пр-т Київський, 57а.
Код ЄДРПОУ 37295987
п/р 26002001318412 в РВ «ДРД «АТ «ОТП Банк»
МФО 300528